Investere

Foretrukne aksjer oppdratt av bankinntekter. Er det på tide å investere?

Foretrukne aksjer oppdratt av bankinntekter. Er det på tide å investere?

Det har vært siste utviklingen i foretrukket aksjesegment av markedene. Dette er den siste forskningsrapporten utarbeidet av firmaet LPL Financial.

 • Andre kvartalets inntjenings sesong har medført positive nyheter fra finansielle utstedere, som i balanse klarte å øke nøkkeltallet. *
 • Høyere kapitalforhold bidro til å minimere nærtidsrisiko for foretrukne aksjeeierne, da risikoen for utbytteutsettelse eller suspensjon eller utveksling til aksjemarkedet er sterkt redusert.
 • Til tross for nyheten har foretrukket aksjeutvikling blitt dempet etter inntjeningsmeldinger, mens investorer venter større klarhet i andre halvdel av 2009.
 • Den svingende risikoen er en grunn til at vi legger vekt på bedriftsobligasjoner og obligasjoner med høy avkastning; Vi fortsetter imidlertid å finne foretrukne aksjer attraktivt og tror de skal være en del av porteføljer for inntektsfokuserte investorer.

Siden finansselskapene utgjør omtrent 80% av det foretrukne aksjemarkedet, er bankinntekter av stor interesse for investorer i disse aksjene. I første kvartal 2009 nådde det foretrukne markedet et historisk lavt nivå fordi investorer trodde at stigende tap på eiendomslån ville bety at finansielle firmaer ville stoppe utbytte eller rentebetalinger til foretrukne lagerbeholdere. Etter hvert som risikoappetitten økte og aksjemarkedet gjenvunnet, sprang foretrukne aksjer sterkt også. I begynnelsen av mai indikerte statlige mandatestest at enkelte banker trengte å skaffe ytterligere kapital for å være tilstrekkelig kapitalisert. Stresstestene ble utformet for å indikere et minimumskapitalforhold som behøvde å opprettholdes slik at store tap ikke ville svekke bankens evne til å låne til verdige låntakere og ikke skade besparelser av innskytere.

Andre kvartalers inntjening

Resultatet i andre kvartal viste at bankene i balanse kunne styrke disse nøkkeltallene. Bankene klarte å oppnå dette
forbedring hovedsakelig ved å utstede ekstra aksjekapital og gjennom bedre driftsresultat. De to forholdene som vi illustrerer, er Kjernekapital (eller Tier 1) -forholdet og TCP-forholdet (Tangible Common Equity). sistnevnte blir nærmere undersøkt av myndighetsregulatorer. Høyere kapitalforhold bidro til å minimere nærtidsrisiko for foretrukne lagerbeholdere. Høyere kapitalforhold betyr at risikoen for utsettelse eller utsettelse av utbytte, en av de største risikoen for foretrukne lagerbeholdere, er sterkt redusert. Siden foretrukne verdipapirer har ekstremt lange løpetider, eller i noen tilfeller er evig (dvs. ingen forfallsdato), er renteinntektene den viktigste driveren for investeringsresultatet. Fortsettelsen av denne inntektsstrømmen er av største betydning for foretrukne aksjeinvestorer.

På videregående nivå reduserer høyere kapitalforhold risikoen for tvungen utveksling fra foretrukket lager til stamaktie. En utveksling til felles kan være en negativ for foretrukne aksjeinvestorer, da det også innebærer en slutt på inntektsstrømmen. Hvis utbytte betales på aksjelager, er det vanligvis mye lavere. Det er verdt å merke seg at utvekslinger ferdig så langt i år har kommet på relativt gunstige vilkår for foretrukne lagerholdere. I de fleste tilfeller var den totale kompensasjonen som tilbys, over markedsverdien av den foretrukne aksjen som styrte over 4Q08 og 1Q09. Så fremtidige bytte tilbud, hvis de oppstår, kan ikke nødvendigvis være et negativt for foretrukne innehavere.

Positive nyheter gode nyheter for foretrukket lager?

Til tross for denne positive nyheten har foretrukket markedsutvikling blitt dempet mens investorer venter større klarhet i andre halvdel av 2009.
Det foretrukne markedet hadde en god oppgang før starten av inntjeningssesongen, kanskje i forkant, men fokuset har nå skiftet til andre halvår 2009. Og de foretrukne aksjene har steget kraftig av mars-nedgangene.

Spesielt er investorene opptatt av potensialet for fortsatt tap på bankenes beholdninger av forbrukslån som kan ødelegge kapitalforhold. En negativ inntektsrapportering for andre kvartaler var det for fortsatt kredittforringelse. Skulle kapitalkvotene gå tilbake, vil risikoen for foretrukne eiere øke.

Vi tror at foretrukket marked har priset i mye av denne risikoen og fortsatt er attraktivt verdsatt. Det foretrukne aksjemarkedet, målt i Merril Lynch Preferred Securities Index, gir et gjennomsnittlig avkastning på 7,9% (per 23. juli) og har en gjennomsnittlig kredittvurdering på A3 (Moody's). Rentespredningen til Treasuries er en sunn 3,7%. Vi avviser ikke risikoen, da det er vanskelig å forutse den ultimate tapsnedgangen eller gjenvinningsverdien fra forbrukslån. Av denne grunn fortsetter vi å foretrekke Corporate Bonds og, i mindre grad, High Yield Bonds i kundeporteføljer. Imidlertid gjør attraktive verdsettelser fortsatt foretrukne aksjer som et godt inntektsbil, og vi fortsetter å ansette dem i våre inntektsfokuserte porteføljer.

VIKTIGE OPPLYSNINGER

 • Meningene som ble uttrykt i dette materialet er kun for generell informasjon og er ikke ment å gi spesifikke råd eller anbefalinger til noen. For å finne ut hvilken investering (er) kan være hensiktsmessig for deg, ta kontakt med din finansrådgiver før du investerer. All ytelsesreferanse er historisk og er ingen garanti for fremtidige resultater. Alle indekser er ustyrte og kan ikke investeres direkte.
 • Verken LPL Financial eller noen av dets tilknyttede selskaper gjør et marked for investeringen som diskuteres, heller ikke LPL Financial eller dets avdelinger eller dets offiser har en finansiell interesse i noen verdipapirer i utstederen hvis investering ikke blir anbefalt, heller ikke LPL Financial eller dens avdelinger har klart eller medforvaltet et offentlig tilbud om verdipapirer i utstederen de siste 12 månedene.
 • Statsobligasjoner og statsobligasjoner er garantert av den amerikanske regjeringen om rettidig betaling av hovedstol og renter og, hvis de holdes til forfall, gir en fast avkastning og fast hovedverdi. Verdien av fondandelene er imidlertid ikke garantert og vil variere.
 • Markedsverdien av bedriftsobligasjoner vil variere, og hvis obligasjonen selges før forfall, kan investorens avkastning avvike fra det annonserte avkastningen.
 • Obligasjoner er gjenstand for markeds- og renterisiko dersom de selges før forfall. Obligasjonsverdiene vil falle etter hvert som rentene stiger og er underlagt tilgjengelighet og prisendring. High Yield / Junk Obligasjoner er ikke verdipapirer av investeringsgrad, medfører betydelige risikoer og bør generelt være
 • En del av den diversifiserte porteføljen av sofistikerte investorer. GNMAs er garantert av den amerikanske regjeringen om rettidig hovedstol og renter, men denne garantien gjelder ikke for avkastningen, og beskytter heller ikke mot tap av realkapital dersom obligasjonene selges før betalingen av alle underliggende boliglån.
 • Muni Obligasjoner er gjenstand for markeds- og renterisiko dersom de selges før forfall. Obligasjonsverdiene vil falle etter hvert som rentene øker. Renteinntekter kan være underlagt den alternative minimumsskatten. Federalt skattefri, men andre statlige og statlige og lokale skatter kan gjelde.
 • Investering i verdipapirfond innebærer risiko, inkludert mulig tap av hovedstol. Investeringer i spesialiserte bransjer har ytterligere risikoer, som er skissert i prospektet.
 • Aksjeinvestering innebærer risiko inkludert tap av hovedstol.

Skrive Inn Din Kommentar